Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
LILSI Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali
Home page > Didattica > Aree didattiche > Area Ugrofinnica > Studi Italo-Ungheresi con possibilità di ottenere due diplomi

"Studi Italo-Ungheresi" con possibilità di ottenere due diplomi / "Olasz-Magyar Tanulmányok" két diploma megszerzésének lehetőségével


AMMISSIONE AL "CURRICULUM DI STUDI BILATERALI: ITALO-UNGHERESI",
CON POSSIBILITA' DI OTTENERE DUE DIPLOMI, ITALIANO (UNIFI) E UNGHERESE (BUDAPEST ELTE)
BANDO (triennale e magistrale) per l'anno accademico 2017-2018: leggi qui  

OLASZ ÉS MAGYAR DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A FIRENZEI TUDOMÁNYEGYETEM
ÉS A 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÖTTI EGYEZMÉNY KERETÉBEN
(ELTE-BA: Romanisztika alapszak Olasz szakirány és Magyar Minor, Magyar alapszak és Olasz Minor,
ELTE-MA: Olasz nyelv, irodalom és kultúra, Magyar nyelv és irodalom, Irodalom- és kultúratudomány,
UNIFI BA (L-11) és MA (LM-37) - Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS2017-2018: alapszak - mesterszak
All'attenzione degli interessati. Informazioni dettagliate riguardo ai bandi di ammissione
Az érdeklődők figyelmébe. A pályázattal kapcsolatos kétnyelvű, részletes információ 

1) I bandi di ammissione al "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi" si rivolgono a coloro che 

  • intendano iscriversi all'Università degli Studi di Firenze a partire dall'anno accademico 2017-2018,
  • se già iscritti a Firenze, intendano richiedere il passaggio da altri curricula al "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi",
  • se già iscritti a Budapest, intendano richiedere l'ammissione anche al fiorentino "Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi", con l'obiettivo di ottenere sia il diploma dell'Università degli Studi di Firenze, sia uno dei titoli di studio dell'Università ELTE di Budapest, previsti dalla convenzione interateneo e sopra elencati; gli studenti di iscritti all'ELTE NON devono inviare domanda a Firenze ma devono soltanto partecipare al colloquio di ammissione (via teleconferenza con Firenze) nella data indicata nel Bando di riferimento, presentandosi all'Istituto di Italiano dell'ELTE. 
NB. Per il rilascio di due diplomi, sia triennali che magistrali, occorre acquisire un minimo di 60 crediti nell'ateneo partner ed è necessario essere iscritti in entrambe le università nell'anno (o almeno nel semestre) in cui viene conseguito il titolo di studio. 
NB. Gli studenti immatricolati a Firenze possono essere ammessi al Curriculum senza il conseguimento del titolo ungherese quindi senza l'obbligo di acquisire 60 crediti a Budapest (possono tuttavia partecipare a mobilità Erasmus ai fini di studio e/o di tirocinio e possono partecipare, nel periodo estivo, a corsi intensivi di lingua ungherese, con borse di studio intergovernative).

*** ***
*** ***
A fenti pályázati felhívás a firenzei BA és MA szintű "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi" szakirányra való jelentkezésre azokra vonatkozik, akik

  • a 2017-2018-es tanévtől a Firenzei Tudományegyetemre kívánnak beiratkozni mint elsőéves hallgatók 
  • Firenzében már egyetemisták és tervezik, hogy más szakirányokról "átiratkozzanak" a "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi" szakirányra,
  • az ELTE hallgatói és szándékukban áll, hogy "felvételüket" kérjék a firenzei "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi" szakirányra is azzal a szándékkal, hogy mind a firenzei, mind az ELTE diplomáját megszerezzék. 
NB. Az ELTE-hallgatóknak NEM kell a Pályázati Közlönyhöz csatolt kérvényt kitölteniük és Firenzébe eljuttatniukhanem a Közlönyben jelzett napon és órában (2017. szeptember 15, 10 óra) meg kell jelenniük az ELTE BTK Olasz Tanszékén a (Firenzével telekonferenciában zajló) felvételi beszélgetésen.
NB.két diploma kiadásának feltétele, hogy az érdekelt hallgató minimum 60 kreditet a partneregyetemen végezzen el mind BA, mind MA szakon, valamint hogy mindkét egyetemen be legyen iratkozva abban az évben (vagy legalábbis abban a szemeszterben), amelyikben záróvizsgát tesz illetve lediplomázik. 2) NB. La prova di ammissione al "Curriculum di Studi Bilaterali: Italo-Ungheresi", se superata, sostituisce la prova di verifica delle conoscenze in ingresso prevista per tutti i nuovi iscritti alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
*** ***
NB. a két diploma megszerzésének lehetőségével járó "Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi" szakirányra felvettek mentesek a firenzei Bölcsészettudományi és Pedagógiai Iskola minden elsőéves hallgatója számára kötelező, ún. belépő ismereteket értékelő teszt elvégzése alól. 


3) Gli studenti interessati a partecipare al Bando di concorso per la concessione di borse di studio e di posto alloggio della Regione Toscana (o a bandi di altri contributi finanziari tra cui l'Erasmus e la borsa di studio intergovernativa), possono mettersi in contatto con la Prof. Tottossy. NB. Il bando della Regione Toscana richiede ai cittadini stranieri (o italiani residenti all'estero) di compilare la domanda online e di allegare un documento riguardante la propria situazione economica. Il termine della presentazione delle domande per l'a.a. 2017-2018 è fissato per il 15 settembre 2017. A tutti gli studenti iscritti all'ELTE, e interessati ad ottenere - per il periodo del soggiorno di studio fiorentino - l'accesso gratuito all'alloggio e alla mensa universitaria e l'assegnazione di una borsa di studio, si suggerisce di partecipare al Bando di concorso della Regione Toscana. Per la compilazione della domanda e del documento economico la lettrice di ungherese potrà dare un supporto (gli interessati possono scriverle all'indirizzo kinga.kapacsy[at]unifi.it)
*** *** 
*** ***
Azok a Hallgatók, akik a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan pályázni kívánnak a Toszkán Régió térítésmentes kollégium- és menzahasználattal járó ösztöndíjára (vagy más típusú tanulmányi ösztöndíjra illetve egyéb anyagi támogatásra, mint pl. a tanulmányi és szakmai gyakorlati Erasmus ösztöndíj vagy az államközi tanulmányi ösztöndíj), forduljanak mielőbb Prof. Tottossy-hez. NB. A Toszkán Régió pályázatán a nem olasz (illetve külföldön élő olasz) állampolgárságú hallgatók is online kérvény kitöltésével vesznek részt és    kérvényükhöz anyagi helyzetükre vonatkozó adatokat közlő dokumentumot csatolnak. A pályázat határideje a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan: 2017. szeptember 15. A Toszkán Régió pályázatán való részvétel határozottan javasolt minden olyan ELTE-hallgató számára, aki firenzei tanulmányainak idején részesülni kíván térítésmentes kollégium- és menzahasználatban valamint ösztöndíj-támogatásban. Az online kérvény és az anyagi helyzetre vonatkozó dokumentum kitöltéséhez segítséget kérhetnek az érdekelt hallgatók a magyar lektortól (kinga.kapacsy[at]unifi.it).


4) Si richiama l'attenzione al "Manifesto degli Studi 2017-2018" (sono particolarmente utili le pagine delle scadenze e le indicazioni riguardo alle modalità dell'iscrizione). 
*** ***
A fenti információk mellett a Firenzei Tudományegyetem "2017-2018-as tanév Tanulmányi Szabályzatá"-nak ismerete is szükséges (különös tekintettel a határidőkre és a beiratkozás feltételeire és módjára vonatkozóan). 

INFORMAZIONI ESSENZIALI RIGUARDO AL PERCORSO DI STUDI SVOLTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA UNIVESITA' DI FIRENZE E L'UNIVERSITA' ELTE DI BUDAPEST
A FIRENZEI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS A BUDAPESTI ELTE KÖZÖTTI EGYEZMÉNY ÉRTELMÉBEN VÉGZETT TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

La Convenzione interateneo - firmata dai Rettori dell'Università degli Studi di Firenze (UNIFI) e della Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) di Budapest nel 2008 e aggiornata nel 2009 e nel 2013 - offre la possibilità di svolgere piani di studio coordinati nei due atenei e supportati dalla supervisione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali di Firenze e dei tre dipartimenti di riferimento a Budapest (Romanisztika Intézet Olasz Tanszéke, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), e di conseguire il titolo di studio "nazionale" e dell'università partner sia a livello triennale (BA) sia a livello magistrale (MA).
A Firenzei Tudományegyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektorai által 2008-ban aláírt és 2009-ben valamint 2013-ban frissített egyetemközi Egyezménye lehetővé teszi, hogy az érdekelt hallgatók a firenzei Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali valamint a három érintett budapesti intézet (Romanisztika Intézet Olasz Tanszék, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) szakmai szupervíziójának segítségével koordinált tanulmányokat végezhessenek és megszerezhessék mind a nemzeti, mind pedig a partneregyetem oklevelét úgy alap- mint mesterszakon.

La Convenzione interateneo tra UNIFI e ELTE (presente nel sito informativo congiunto della Conferenza dei Rettori Italiani, del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero degli Affari Esteri) coinvolge i seguenti corsi di studio /
az UNIFI és ELTE közötti (és az Olasz Rektori Konferencia, az Olasz Egyetemi és Tudományos Kutatatási Minisztérium valamint az Olasz Külügyminisztérium közös informáló honlapján jelenlevő) egyetemközi Egyezmény a következő szakokat és szakirányokat érinti:

Firenze - UNIFIScuola di Studi Umanistici e della Formazione
Dipartimento di riferimento: Lingue, Letterature e Studi Interculturali, Direttore Prof. Nicholas Brownlees 
Corsi di Laurea triennale e magistrale di riferimento, Presidente Prof. Marco Meli:
1. triennale (BA), in Lingue, Letterature e Studi Interculturali (classe L-11) - vd. Regolamento / Tanulmányi Szabályzat
2. magistrale (MA), in Lingue e Letterature europee e americane (LM-37) - vd. Regolamento / Tanulmányi Szabályzat 
Per informazioni generali sui regolamenti didattici leggi qui.

 
Budapest - ELTEBölcsészettudományi Kar:
1. a livello triennale (BA):
- Romanisztika alapszak Olasz szakirány - Magyar Minor
- Magyar alapszak - Olasz Minor
2. a livello magistrale (MA), con specializzazione e tesi (prova finale) d'interesse italo-ungherese,
Olasz Nyelv, irodalom és kultúra mesterszak (Laurea Magistrale in Lingua, Letteratura e Cultura Italiana, regolamento dal 2017-2018)
Magyar nyelv és irodalom mesterszak (Laurea Magistrale in Lingua e Letteratura Ungherese, regolamento dal 2017-2018)
Irodalom- és kultúratudomány mesterszak (Laurea Magistrale in Studi Letterari e Culturali, regolamento dal 2017-2018)

I Coordinatori della Convenzione sono / Az egyetemközi Egyezmény szakmai koordinátorai:
Prof. Beatrice Töttössy, Firenze, tel. +39 3335897725, skype: tottossy
Prof. Giampaolo Salvi, Budapest


IL PIANO DI STUDIO DEL "CURRICULUM BILATERALE: STUDI ITALO-UNGHERESI" DI FIRENZE
A FIRENZEI "CURRICULUM BILATERALE: STUDI ITALO-UNGHERESI" SZAKIRÁNY TANULMÁNYI PROGRAMJA

In sintesi / Röviden:
1. Triennio (BA): dei 180 crediti del triennio 60 saranno acquisiti a Budapest di norma (ma non esclusivamente) nel secondo anno (nel primo anno si potranno fare domande di borse di studio); il curriculum si articola in grandi gruppi disciplinari di cui Italianistica (36), Studi Ungheresi (36), Seconda lingua e letteratura straniera (24-30), Terza letteratura (0-6), Linguistica generale (12), Letterature comparate (12), Storia (6), Cultura digitale per Studi linguistico-letterari (6), Tirocinio ("nazionale" o Erasmus Traineeship, min. 6), Discipline 'a scelta libera' (24: rientrano in questo spazio gli esami obbligatori a Budapest ma non presenti nel piano di studio di Firenze, o vice versa), tesi (prova finale, 12 crediti), laddove quest'ultima si prevede d'interesse italo-ungherese. 
*** ***
1. Hároméves (BA) képzés: a 180 kötelező kreditből legalább 60-at a partneregyetemen kell elvégezni
  
2. Magistrale (MA): dei 120 crediti previsti 60 saranno acquisiti nell'ateneo partner di norma (ma non esclusivamente), in due dei primi tre semestri del percorso, con l'obiettivo primo di acquisire competenze specialistiche nell'ambito italo-ungherese; il curriculum si articola in grandi gruppi disciplinari di cui Italianistica (24i), Studi Ungheresi (24), Letterature comparate (12), Linguistica generale (12), Discipline e attività formative 'a scelta libera' (12), Laboratorio glottodidattico italo-ungherese (3), anche nell'ottica dell'acquisizione di competenze nell'insegnamento dell'Italiano e dell'Ungherese L2/LS. Si prevede di abbinare al percorso un periodo di tirocinio nell'ambito dell'Erasmus Traineeship o di altri accordi nazionali e internazionali. Il lavoro di tesi (prova finale) si prevede d'interesse italo-ungherese e europeo, d'impianto teorico-metodologico con connessa applicazione nel prescelto campo specialistico (30 crediti).

Normativa di riferimento / Vonatkozó törvények és rendelkezések:
- Nota MIUR sui corsi di studio internazionali (MIUR, 16 febbraio 2011)
- Act CCIV of 2011 On Hungarian National Higher Education (Hungarian National Assembly, 23 Dec. 2011): EN - HU 
- Convenzione didattica bilaterale tra l'Università degli Studi di Firenze e la Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest
(dal 2008, con aggiornamenti e integrazioni nel 2009 e nel 2013)
- UNIFI: Corsi di laurea internazionali / International Degree ProgrammesSTORIA, CRONOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE ITALO-UNGHERESE A FIRENZE.
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
 

Il percorso fiorentino di Studi italo-ungheresi è stato attivato nel 2004 come curriculum autonomo del Corso di Laurea in Studi Interculturali, classe 11, legge 509, e del  Corso di laurea specialistica in Studi letterari e culturali internazionali, classe 42S, legge 509, mentre i percorsi in Studi di Italianistica, in Studi di letteratura e cultura ungherese e nei relativi Studi linguistici della Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest hanno avviato, nel 2007, le procedure per la realizzazione di un titolo unico congiunto tra le due Università. I rettori delle due Università, il Prof. Augusto Marinelli per Firenze e, per Budapest, il Prof. Ferenc Hudecz, con firma apposta nel luglio 2008, hanno dato vita ad una prima convenzione di titolo congiunto, Bilateral Joint Degree, tra l'Ateneo Fiorentino e la Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest. Nell'anno accademico 2008-2009 è attivo il percorso triennale (BA) del titolo congiunto, mentre dal 2009-2010 verrà attivato anche il curriculum bilaterale a livello magistrale (MA).

A partire dal 2013, in seguito alla Nota MIUR sui corsi di studio internazionali (MIUR, 16 febbraio 2011) e alla nuova legge ungherese sull'Università (Act CCIV of 2011 On Hungarian National Higher Education - Hungarian National Assembly, 23 December 2011), la Convenzione offre agli studenti interessati la possibilità di ottenere, oltre al diploma nazionale, anche il titolo di studio dell'università partner. Si sostituisce quindi il Joint Degree con il rilascio di due diplomi, possibile se lo studente interessato rispetta determinate condizioni (tra cui: colloquio di ammissione tramite videostreaming Firenze-Budapest per tutti gli interessati; ammissione anche tramite felvi.hu per gli interessati di nazionalità ungherese; acquisizione di almeno 60 crediti nell'ateneo partner; iscrizione in entrambi gli atenei nell'anno della laurea). 

Il percorso internazionale propone di seguire una ideale linea di collegamento tra Italia (intesa come veicolo della cultura mediterranea e erede diretta della cultura classica e della modernità del Rinascimento e del Risorgimento) e Ungheria (da mille anni in intensa e diretta relazione con la cultura italiana), adottando un approccio geoculturale transregionale. L'obiettivo principale è di raggiungere autonomia ("competente" e "responsabile") nella comunicazione interlinguistica e nell'interpretazione di problematiche culturali e interculturali territoriali. Tale obiettivo implica sistematici collegamenti tra studi linguistici, linguistico-letterari e storico-culturali. 

Il ‘radicamento nel territorio' qui, dunque, significa l'esercizio costante del reciproco rispecchiamento delle tradizioni culturali italiane e ungheresi, e areali. Lo studio si evolve quindi comprendendo (linguisticamente e culturalmente) le due realtà e le loro relazioni territoriali, ripercorrendo scenari, azioni e eventi passati e presenti, ricostruendo realtà e progettando ipotesi e prototipi di collaborazoni.

Nel percorso internazionale si dà priorità alla preparazione per il mondo del lavoro culturale.
Nel biennio il percorso si estende ai territori della ricerca scientifica, a Firenze con una particolare attenzione alle applicazioni e sperimentazioni concernenti il mondo dei media (tra cui l'editoria online open access multilingue e multimediale, la traduzione e interpretazione letteraria e saggistica) e il mondo della scuola e della formazione permanente. Agli studenti, tenendo particolarmente conto delle esigenze degli studenti lavoratori, verranno garantiti strumenti e metodi di studio utilizzabili a distanza.

Il "Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi", con una sempre più ampia collaborazione con gli studiosi dell'Università ELTE di Budapest, adotta una prospettiva europea che tiene conto della progressiva ‘mondializzazione' della cultura, propone una scelta ponderata e coerente sia per quel che riguarda l'acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche, sia per quel che concerne la scelta nell'ambito dei tirocini e laboratori professionalizzanti. Si propone quindi - in ambedue i cicli degli Studi Italo-Ungheresi - un intenso impegno nell'acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche, storico-geografiche, storico-letterarie e storico-artistiche connesse con il territorio ‘transregionale' che collega Italia e Ungheria con aree culturali in cui le comunità linguistico-culturali italiane e/o ungheresi convivono con una o più maggioranze nazionali (Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Serbia, Romania, Ucraina).

Il "Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi" dedica uno spazio importante alle relazioni interlinguistiche e interculturali: 
- tra Italia, Ungheria e la regione balto-finnica: si propone infatti di studiare la lingua finlandese e/o estone con l'obiettivo di acquisirne (almeno) conoscenze passive; il piano di studio integrato prevede l'avviamento agli studi ugrofinnici comparati, sia sul piano storico, sia su quello della contemporaneità;
- tra Italia, Ungheria e la regione carpatico-danubiana: in questo ambito si propone lo studio del tedesco e/o del russo (quest'ultimo anche in combinazione/comparazione con una delle lingue e letterature slave della regione impartite nell'ateneo fiorentino (ceco, polacco, serbo-croato) e eventualmente un periodo di Erasmus Traineeship nei luoghi storicamente e culturalmente di riferimento per i ricchi e intensi rapporti transregionali italo-ungheresi e carpatico-danubiani.
Allo stesso tempo, Studi italo-ungheresi indirizza verso gli studi delle dinamiche del mondo della produzione e delle relazioni culturali tra l'Europa ‘del centro' (Italia e i paesi dell'Europa ‘occidentale') e l'Europa ‘delle periferie' (dalla Finlandia ai paesi dell'Europa ‘centro-orientale'). Si propone il raggiungimento di buone competenze almeno in una delle lingue europee ‘veicolari' (inglese, tedesco, francese, spagnolo).

Il "Curriculum Bilaterale: Studi Italo-Ungheresi" presta molta attenzione ai nessi tra studi teorici e apprendimento pratico. Si prevede quindi che gli studenti, sia nel triennio che nel biennio, si sperimentino in applicazioni concrete e procedano - oltre che tramite la frequentazione dei corsi d'impostazione tradizionale - adoperandosi in attività di laboratorio e partecipando a lavori di gruppo. Nell'ambito della sperimentazione e innovazione didattica, dall'anno accademico 2006-2007 sono attivi gruppi di studio e moduli internazionali online: 

• il Gruppo 1956, con il coinvolgimento di tre licei ungheresi con Sezione italiana e maturità bilaterale, è organizzato come modulo Internazionale Sperimentale sulla piattaforma e-Learning di Ateneo; il GR56 è dedicato alla traduzione e all'edizione online multimediale e plurilingua dei diari di tre giovani partecipanti alla Rivoluzione ungherese del 1956, e all'analisi delle potenzialità culturali insite nella ‘memoria storica condivisa'; 
• il Gruppo Bilinguismo è impegnato nell'esame delle specificità dell'educazione, praticata in un contesto multiculturale che è caratterizzato o dalla presenza di lingue ‘poco frequentate', tra cui l'ungherese, il finlandese e l'estone, oppure dalla condizione di ‘minoranza etnica' e dal connesso duplice radicamento culturale; nell'anno accademico 2007-2008 uno specifico programma di lavoro è stato realizzato in connessione con tre realtà scolastiche dove, nel secondo semestre, hanno operato studenti e neolaureati del Settore come Assistenti Comenius e come Tirocinanti; 
• il Gruppo Patrimonio è un gruppo di studio in parte ‘dislocato' in Ungheria e in Finlandia dove, come Borsisti intergovernativi, studenti e neolaureati del Settore si dedicano alla raccolta, catalogazione, redazione ed edizione online di documenti d'interesse italo-ungherese, finlandese, estone; 
• il Gruppo Progetti-Ue coinvolge laureandi e neolaureati del Settore nell'elaborazione di un progetto europeo trasversale di Rete Comenius e connessa e-Editoria italo-ungherese/finlandese/estone, con collegato versante franco-tedesco, ungherese-slovacco-austriaco e italo-sloveno-ungherese, e con connesse collaborazioni interuniversitarie.

 
ultimo aggiornamento: 08-Set-2017
Unifi Home Page

Inizio pagina